Musisque Deoque
Metrical typology: by metre
Michele Marullo
Mabilius
Michael Tarchaniota Marullus
Costantinopoli 1453 - 1500
 

epigrammaton libri

1

4

15

16 Iambic trimeter-dimeter

29 Iambic trimeter-dimeter

32

39

44 Iambic trimeter-dimeter

47 Iambic trimeter-dimeter

56 Iambic trimeter-dimeter

61 Iambic trimeter-dimeter

2

6 Iambic trimeter-dimeter

15

21

49 Iambic trimeter-dimeter

3

3 Hexameters-Iambic meters

5

10

14

18

23 Iambic trimeter-dimeter

29 Iambic trimeter-dimeter

33 Iambic trimeter-dimeter

39 Iambic trimeter-dimeter

40 Hexameters-Iambic meters

46 Iambic trimeter-dimeter

50 Iambic trimeter-dimeter

4

10 Iambic trimeter-dimeter

15 Hexameters-Iambic meters

19 Hexameters-Iambic meters

28

34 Iambic trimeter-dimeter

hymni naturales

1

2 Iambic trimeter-dimeter

4 Iambic trimeter-dimeter

3

2 Iambic trimeter-dimeter

4

4 Iambic trimeter-dimeter

epigrammata varia

12