CLE 02094

Sedibus a[e]ternis Femuleius f[u]eris a uita

      [Reddi]tus, h[o]c more[s, h]oc me[r]uit pieta[s.]

[Ab] am[i]cis longo ui[tae t]o[t] merita (a)euo

      [Laudant]ur: boni fata [f]uere senis.

 

Elegiac couplets