CLE 00560a

Hic sita [quae uixit ca]stissima fid[a marito]

Caelia Ru[fino: a]dfectu simil[ique fid]e pares,

Sed miser[a heu co]niunx, qu[in]qu[e una] uixim(us) annis,

Qui[n]q[ue fuga thal]ami dedimus sin[e fine] minato

5

Ho[sti] [...]tis [...]

 

Hexameters