Musisque Deoque
Metrical typology: by metre
Panfilo Sasso
Pamphilus Saxus
Sasso de' Sassi
Modena fere 1450 - 1527
 

epigrammaton libri

1

77 Sapphic stanzas

78 Elegiac couplets

79 Elegiac couplets

80 Elegiac couplets

2

54 Sapphic stanzas

61 Sapphic stanzas

62 Elegiac couplets

63 Elegiac couplets

3

22 Sapphic stanzas

23 Elegiac couplets

25 Elegiac couplets

26 Elegiac couplets

27 Elegiac couplets

28 Elegiac couplets

29 Elegiac couplets

31 Elegiac couplets

32 Elegiac couplets

33 Elegiac couplets

34 Elegiac couplets

35 Elegiac couplets

36 Elegiac couplets

37 Elegiac couplets

77 Sapphic stanzas

78 Elegiac couplets

79 Elegiac couplets

80 Elegiac couplets

4

42 Sapphic stanzas

43 Elegiac couplets

44 Elegiac couplets

45 Elegiac couplets

47 Elegiac couplets

77 Sapphic stanzas

78 Elegiac couplets

79 Elegiac couplets

80 Elegiac couplets

82 Elegiac couplets

83 Elegiac couplets

84 Elegiac couplets

86 Elegiac couplets

87 Elegiac couplets

88 Elegiac couplets

89 Elegiac couplets

90 Elegiac couplets

91 Elegiac couplets

92 Elegiac couplets

93 Elegiac couplets

94 Elegiac couplets

95 Elegiac couplets

96 Elegiac couplets

97 Elegiac couplets

98 Elegiac couplets

139 Sapphic stanzas

140 Elegiac couplets

141 Elegiac couplets

142 Elegiac couplets

143 Elegiac couplets

144 Elegiac couplets

145 Elegiac couplets

146 Elegiac couplets

147 Elegiac couplets

148 Elegiac couplets

149 Elegiac couplets