CLE 00226

Iulia Pieris obstetrix

Hic iacet nulli grauis.

 

Iambic metres